اطلاعات مختصر در مورد کاربر
رتبه: 9
امتیاز: 116,187
تاریخ پیوستن به قیرمیز: June 26, 2012
نام کاربری
Uzun
Kölgə
Yılmaz
qarabuta
emir-merdani

لیستها