قیرمیز - مردم ايران عليه روسيه در تهران شعار دادند http://www.qirmiz.com/politics/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF/ {img|159415|ky3zdk|center|nowrap} شركت‌كنندگان در مراسم تشييع جنازه هاشمی رفسنجانی امروز در حين عبور از مقابل سفارت روسيه در تهران عليه اين كشور شعار دادند. بر اساس ويديوى منتشرشده توسط فعالان ايرانی در شبكه‌هاى اجتماعى شركت‌كنندگان در مراسم تشييع جنازه اكبر هاشمى رفسنجانى، هنگام عبور از مقابل سفارت روسيه در تهران به اقدمات مقامات مسكو در كشورشان اعتراض كردند. آنها دقايقى مقابل سفارتخانه مذكور ادامهتوقف كرده و شعارهايى مانند «مرگ بر روسيه» و «سفارت روسيه لانه جاسوسيه» سر دادند. گفتنى است امروز ميليون ها نفر از مردم ايران در تشييع جنازه هاشمى رفسنجانى در تهران شركت كردند. بيشتر آنها از حاميان وى، محمد خاتمى، ميرحسين موسوى و مهدى كروبی بودند و در دفاع از آنها شعار دادند. Tue, 10 Jan 2017 18:47:01 UTC en <![CDATA[نظر #105339]]> http://www.qirmiz.com/politics/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF/#c105339 Wed, 11 Jan 2017 21:59:30 UTC aydinliq 2 105339 <![CDATA[نظر #105333]]> http://www.qirmiz.com/politics/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF/#c105333 Wed, 11 Jan 2017 20:22:03 UTC Kölgə 2 105333 <![CDATA[نظر #105329]]> http://www.qirmiz.com/politics/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF/#c105329 Wed, 11 Jan 2017 19:00:16 UTC harika 3 105329