در باب حمایت مجلس ملی ایران از تروریست های کرد | نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در جریان رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه 94، دولت را موظف به بیمه رزمندگان غیرشاغل و پیش‌مرگان کرد مسلمان کردند.

به گزارش ایسنا، به موجب بند «د» تبصره 14 لایحه بودجه 94 که به تصویب مجلس رسید، دولت موظف است رزمندگان غیرشاغل و پیشمرگان کُرد مسلمان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد. ا
عکس توهین آمیز سایت رسمی هواداران تراکتور
تنها باشگاهی که در آسیا لیست اقلام ممنوعه منتشر میکنند | در طول بازیهای آسیایی که از اغاز تا اکنون انجام میدهد هیچ سایتی اقلام ممنوعنه منتشر نکرده است ولی چرا هر سال سایت رسمی تراکتور این خبر را منتشر میکند مشخص نیست آیا سایت رسمی نمیخواهد هواداران به ورزشگاه بیاد خود خبر کافی نبود در کنار این خبر یک عکس توهین آمیز هم منتشر کرده است
پوریم جشن ایرانی سوزی در سراسر جهان | خامنه ای می خواهد مثل هامان هخامنشی یهودیان را نابود کند | نکته ای که امروز شاید فارس ها آن را سانسور کند اشاره نتانیاهو به هامان هخامنشی است و مقایسه آن با خامنه ای و ایران فعلی است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در جریان رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه 94، دولت را موظف به بیمه رزمندگان غیرشاغل و پیش‌مرگان کرد مسلمان کردند.

به گزارش ایسنا، به موجب بند «د» تبصره 14 لایحه بودجه 94 که به تصویب مجلس رسید، دولت موظف است رزمندگان غیرشاغل و پیشمرگان کُرد مسلمان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد. اعتبارات این بند از محل ردیف بیمه ایرانیان قابل پرداخت
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻤﯽ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ، ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ
ﻃﺮﺡ ﺳﺎﺧﺖ ‏«ﺍﯾﺮﺍﻥﺭﻭﺩ ‏» ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ، ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ
ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻋﻠﻢ، ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻤﯽﺍﺵ ﮔﺮﯾﺴﺖ . ﺑﺪﺗﺮ،
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﭘﺮﻭﮊﻩﺍﯼ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺗﺤﻪﺍﺵ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪ .
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻡﻫﺎﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ، ﺳﺎﺧﺖ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺭﺍ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ، ﺩﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻓﺮﺍﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ
‏«
ﻣﺤﯽﺍﻟﺪﯾﻦ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎﻥ٬ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺑﻪ ‏«ﺭﻧﮓ ﺻﻮﺭﺗﯽ‏» ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻭ
ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﭘﺴﺮ ﺍﺯ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﺯ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﺍﺳﺖ .
ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻌﻠﻢ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﺑﺘﺪﺍ
شوخی‌های جنسیتی و قومی در پیامک‌ها، بازتاب روابط قدرت
گفته می شود پیامک ها در ایران بیشتر برای "تفریح و سرگرمی" استفاده می‌شوند و محتوای آنها را "جوکهای سیاسی، قومی، جنسی و بعضاً توهین و تمسخر" تشکیل می‌دهد.
معاونت اجتماعی پلیس ایران اعلام کرده است که ایرانی ها با ارسال سالانه ۶۵ میلیون شمار بزرگترین ارسال کنندگان پیامک در جهان قرار دارند. به نوشته سایت نیروی انتظامی در ایران از پیامک ها بیشتر برای "تفریح و سرگرمی" استفاده می‌شود و محتوای آنها را "
ﻣﻬﺪﯼ ﻃﺎﺋﺐ ﺭﺋﯿﺲ ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ ﻋﻤﺎﺭ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﺎﯾﺪ
ﺍﺯ ﻧﺎﻥ ﺷﺐ ﺧﻮﺩ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﺳﻮﺭﯼ٬ ﯾﻤﻨﯽ٬ ﻋﺮﺍﻗﯽ ﻭ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺭﺍ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺁﻗﺎﯼ ﻃﺎﺋﺐ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎﯼ ‏«ﺟﻨﮓ‏» ﺍﺧﯿﺮ ﺩﺷﻤﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺮ ‏«ﺩﻭﺵ ‏» ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮﻭﯾﻢ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻮﺩ .
ﻭﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﯾﮏ ‏« ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺑﺰﺭﮒ‏» ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺭ ﺁﻥ ﺑﺮ
ﺩﻭﺵ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺍﯾﻦ
 اورمو گؤلوندن گؤرونتولر
2014 ایلینین یاییندا اورمو گؤلوندن چئکیلن شکیللر- عکاس: سئودا میرزه‌
حذف مردان پارس از روی اسکناس 50000 ریالی
در طرح جدیداسکناس 50000ریالی جمله منسوب به پیامبر اسلام «دانش اگر در ثریا هم باشد مردانی از سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت» حذف شده است وبواقع در این طرح خبری از مردان پارس نیست! .نمیدانیم عاقبت به ثریا رسیدند یا نه ولی دیگر خبری ازشان نیست وبجای این حدیث قدسی این شعر نقش بسته است:
توانا بود هر که دانا بود / زدانش دل پیر برنا بود!
بله یک شعر لبریز حکمت وتندرستی ومرام ومعرفت!
سردر معروف دان
۳۹
رحیم را چرا خرد کردند؟ نوشته ای از دوست رحیم قاسمی

یک انسان موفق را بردند انداختند سلول انفرادی خردش کردند. جرمش این بود که موفق بود. با سرمایه 1 میلیون تومانی ده هزار میلیارد تومان سرمایه برای بانک جوانان خیر جمع کرد. بیش از 40 شعبه در تبریز و شهرهای اطرف باز کرد. هزاران نفر با وام 4 درصدی این بانک خانه خریدند.

آخرش به این دلیل که فرزند فلان آقازاده نبود گرفتنش انداختنش گوشه زندان. بی چاره
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺩﺭ
ﺩﯾﺪﺍﺭﻫﺎﯼ " ﺍﯾﻤﺮﺍﻟﯽ " ﺑﺪﺳﺖ ﺁﯾﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻭﺟﺎﻻﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﭖ ﮎ ﮎ ﺍﻣﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺣﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﺎﺕ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺣﺰﺏ
ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭖ ﮎ ﮎ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻭ ﻫﯿﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺪ ﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ
ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ 10 ﻣﺎﺩﻩ ﯼ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺩﯼ ﺍﻥ ﺍﯼ ﺷﻮﺍﻫﺪﯼ ﺭﺍ ﺩﺍﯾﺮ ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺍﻧﺒﻮﻩ ۴۵۰۰ ﺳﺎﻝ
ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﯾﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺭﯾﺸﻪ ﻫﻨﺪﻭﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﺧﺰﺭ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﯼ
ﺳﯿﺎﻩ ﻧﺸﺎﺕ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ .
ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ۶۹ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﻬﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﻠﻪ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ
ﺣﻮﺍﺷﯽ ﺷﺮﻗﯽ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ.
ﺍﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻫﻨﺪﻭﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ
 آذربایجان فیلمی ایران‌دا بیرینجی اولدو
- "فیلم، قاراباغ ساواشی حاقیندا سیزین گؤرمه‌دیگینیز و ائشیتمه‌دیگینیز ساواش حقیقتینی عکس ائتدیریر"
آج قالاریق، باش اَیمریک پنیر چؤره گه
آج قالاریق، باش اَیمریک پنیر چؤره گه
سنجه من، خطالی ایش می گؤردوم؟ سنجه ایشین دوغروسونو رحیم عمی می ائله دی؟
ای وای، دوزدو. سنین هئچ بیر شئیدن خبرین یوخدو کی. اصلینه باخسان خبرین یوخدو دا دئییل. آزدان چوخدان بیر شئیلر بیلیرسن، فقط تازادان یادینا سالمالییام.

نظرات اخیر

لینکهای جنجالی اخیر

نظرات داغ اخیر

آخرین نظرات کاربران

قیرمیز چیست؟
قیرمیز (قازان سابق) از طرف تعدادی از کاربران اینترنت علاقمند به اشتراک لینک ايجاد گرديده و انگيزه ايجاد آن پاسخ گويى به نياز جامعه ايرانى براى دسترسى به اطلاعات آزاد و متنوع از منابع گوناگون به همراه ارتقاى فرهنگ گفتگو و تحمل نظرات ديگران است.