Be Very Worried About Barzani Family Power Struggle
American officials tend to lionize Iraqi Kurdistan, and not without reason. Iraqi Kurdistan has, for more than two decades, been stable and relatively secure. And while its claims to be democratic are a bit exaggerated, its transformation in a relatively short period of time is astounding. That said, the region was never democratic—the freest and […]


ادامه در لینک...
۴۵ نقشه ی تاریخی در باره ی نام خلیج عربی
یک سایت اماراتی 45 سند تاریخی در مورد نام خلیج عربی منتشر کرده است. به گزارش گوناز تی وی خلیج عرب که در ایران از آن به عنوان "خلیج فارس"...
دلاوران سرزمین الاحواز بار دیگر حماسه آفریدند
روز 17 مارچ 201 مطمئناً یک روز فراموش نشدنی در تاریخ احواز خواهد بود. سیل پرشوق و خروش دلاوران این سرزمین به خیابانها آمد و فریاد درد کشید. مردم بیگنا...

ادامه در لینک...
ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ
ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺷﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﻮﻧﺎﺯ ﺗﯽ ﻭﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻋﻠﻤﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ
ﻓﯿﻠﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﺳﻼﻡ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺁﻧﺮﺍ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﮐﺮﺩﻩ
ﺍﻧﺪ .
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﺳﻼﻡ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻭﯼ ﺍﺯ
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺪﻥ ﻭﯼ ﺩﺭ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻋﻠﻤﺎﯼ
ﮊﻧﺮﺍﻝ ﺫﺍﮐﯿﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﻑ ﺍﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺭﺗﺶ ﺁﺯﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ
ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﯼ ﺧﻮﺩ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ %70 ﺍﺯ ﻗﻮﺍﯼ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﺷﻐﺎﻟﮕﺮ
ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﻮﻧﺎﺯ ﺗﯽ ﻭﯼ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺁﺯﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ، ﮊﻧﺮﺍﻝ ﺫﺍﮐﯿﺮ
ﺣﺴﻦ ﺍﻑ ﺩﺭ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ ﺍﺯ ﺳﻨﮕﺮﻫﺎﯼ ﺧﻂ ﻣﻘﺪﻡ ﺟﺒﻬﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺍﺭﺗﺶ ﺁﺯﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﻣﺠﻬﺰ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﯼ ﺍﻭﻝ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ
ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ %70 ﺍﺯ ﮐﻞ ﻗﻮﺍﯼ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻭﯼ ﺑﺎ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺧﻮﺷﻨﻮﺩﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﺣﯿﻪ ﯼ ﺑﺎ
ﺭﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ " ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ "24
ﮔﻔﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻋﺮﺏ ﺩﺭ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﻬﺎﯼ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﯾﺎﺭﯼ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺩﺭ ﯾﻤﻦ ﺩﺍﺭﺩ .
ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﻔﺖ : ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﯾﻤﻦ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﺟﻨﮓ ﺩﺭ ﯾﻤﻦ
ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺗﺸﻨﺞ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﻭ ﺳﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ
ﻋﺮﺍﻕ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﻧﻔﻮﺫ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻫﺪ .
ﺭﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺒﺮﺩ ﺑﺎ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴ
هاروی نیکولز در آزربایجانشمالی مرکز خرید هفت طبقه احداث میکند
Upmarket London store opens seven-floor outlet in booming Azerbaijani capital of Baku, which is due to host the inaugural European Games in June
 گوناز تی وی: کایاهان خواننده و آهنگساز مشهور ترکیه که از محبوبیت زیادی در جهان تورک برخوردار است، در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانی که در آن تحت معالجه قرار دارد، بستری شد.
به گزارش گونازتی وی، کایاهان که چند سالی است از سرطان سارکوم رنج میبرد، برای سومین بار برای معالجه  به بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان منتقل شده است.خبر بستری شدن این هنرمند مشهور ترکیه در بخش مراقبتهای ویژه، نیز از سوی
بیش از ۵۰۰ کارگر پتروشیمی تبریز صبح روز چهارشنبه ۵ فروردین در اعتراض به ممانعت کارفرما از ورودشان به کارخانه در اداره کار این شهر تجمع کردند.

ادامه مطلب............
۱۰ کشوری که در عملیات «توفان قاطعیت» مشارکت می‌کنند

۱۰ کشور در عملیات «توفان قاطعیت» به رهبری پادشاهی سعودی که نیمه شب چهارشنبه ۲۵ مارس در یمن آغاز شد، شرکت می‌کنند.
خبرگزاری سعودی گزارش داده است که مصر، مغرب، اردن، سودان و پاکستان، آمادگی خود را برای مشارکت در عملیات علیه حوثی‌ها در یمن، اعلام کرده‌اند.
این پنج کشور به سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت و قطر، پنج کشور شورای همکاری خلیج که در عملیات مشارکت دارند، اضافه می‌شوند.
پادشاهی سع
آیا آزاد سازی تکریت به پایان رسید؟
تکریت هنوز آزاد نشده است. و باز پس گرفته نشده است، و قاسم سلیمانی ، با وجود تمام تبلیغات ایرانی و عراقی، از سوی هم پیمانان ایران، تا کنون موفقیتی به دست نیاورده است که آنگونه که عامری می گوید، مستحق ساخت مجسمه ای از او باشد! همه این گفته ها بدین معناست و تأکید کننده این امر است که امکان ندارد برای دفاع از دولت، هر دولتی که باشد، شبه نظامیان با شبه نظامیان بجنگند. آنچه در عراق اتفاق می افتد چیزی ن
پدر سرباز ارمنی تسلیم شده به آزربایجان دستگیر شد
چند روز پیش یک سرباز ارمنی در خط مقدم با انداختن سلاح خود بر زمین، داوطلبانه خود را تسلیم آزربایجان کرد.به دنبال آن، پدر سرباز تسلیم شده را نیز خود دولت ارمنی ها دستگیر کرده است.

به گزارش گونازتی وی، "آرارات گریقوریان" در پی تسلیم شدن داوطلبانه چند روز پیش پسرش "آندرانیک گریقوریان (آرارتویچ)" به نیروهای آزربایجان شمالی در خط مقدم، توسط پلیس ارمنستان دستگیر شده است.

بنا به گزارشات منتشر شد
جنگ عربستان سعودی با ایران در کشور یمن
سفیر عربستان سعودی در آمریکا، اعلام کرد که بامداد امروز (پنج‌ شنبه ۶ فروردین) این کشور حملات هوایی خود را به مواضع شبه‌ نظامیان حوثی در یمن آغاز کرده است.

به گزارش گونازتی وی، عادل الجُبیر سفیر عربستان سعودی در آمریکا در اطلاعیه‌ای که خود آن را در یک کنفرانس خبری خوانده، با بیان اینکه شیعیان حوثی همیشه راه خشونت را انتخاب کرده‌اند، گفت:"عربستان سعودی هر آنچه که لازم باشد برای محافظت از مردم ی
آیا در بدن آنجلینا جولی خالکوبی فارسی وجود دارد؟
ادعاها در مورد "زبان فارسی" و تمدن دهه هاست برای فارس ها چیزی به جز حقارت در پی نداشته است. زوال زدگان پارسی امروزه در دست و پای هنرمندان هالیوود به دنبال خالکوبی به زبان خود می گردند که یکی از این هنرمندان نیز آنجلینا جولی می باشد.

با اینکه فارس ها چندین تصویر فتوشاپی از دستان آنجلینا برای اثبات وجود شعری فارسی در دست وی را منتشر کرده اند اما تصاویر سایت های غربی نشان می دهد که در بدن وی هیچگ
چرا عملیات «توفان قاطعیت» در یمن لازم بود
چندی است که حوثی‌های مورد حمایت ایران، با دست باز در یمن یکه تازی می‌کنند. ما اعتقاد داریم که فقط پس از پیمودن تمام راههای صلح آمیز و دیپلماتیک، دست به جنگ بزنیم. ایران و عوامل این کشور بار‌ها نشان داده‌اند که قابل اعتماد نیستند، و همواره مانند یک بازیگر شرور عمل می‌کند.

حوثی‌ها پنهانی و با کمک رهبر برکنار شده یمن، علی عبدالله صالح (که ظاهرا فراموش کرده زندگیش را مدیون می‌انجیگری پادشاهی سعودی

نظرات اخیر

لینکهای جنجالی اخیر

نظرات داغ اخیر

آخرین نظرات کاربران

قیرمیز چیست؟
قیرمیز (قازان سابق) از طرف تعدادی از کاربران اینترنت علاقمند به اشتراک لینک ايجاد گرديده و انگيزه ايجاد آن پاسخ گويى به نياز جامعه ايرانى براى دسترسى به اطلاعات آزاد و متنوع از منابع گوناگون به همراه ارتقاى فرهنگ گفتگو و تحمل نظرات ديگران است.